Ogólne warunki sprzedaży

PREAMBUŁA

 

Przedsiębiorstwo Pumped jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością o kapitale 450 000 euro z siedzibą przy 30 allée des frênes ZAC Savoie Hexapole à Méry (73420), wpisaną do Rejestru Handlowego i Spółek Chambéry pod numerem 534 255 344, posługującą się numerem VAT wewnątrzwspólnotowym FR27 534 255 344. Pumped to przedsiębiorstwo specjalizujące się w sprzedaży na odległość, za pośrednictwem serwisu internetowego www.cycletyres.fr (zwanego dalej Serwisem), opon i dętek, pompek i narzędzi rowerowych oraz innych komponentów i akcesoriów do pojazdów jednośladowych.

 

ARTYKUŁ 1: ZAKRES ZASTOSOWANIA

 

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży stosują się bez ograniczeń ani zastrzeżeń do wszystkich transakcji sprzedaży zawieranych przez spółkę Pumped za pośrednictwem Serwisu. Niniejsze warunki obowiązują z wyłączeniem wszelkich innych warunków, w szczególności tych dotyczących sprzedaży w sklepie lub za pośrednictwem innych sieci dystrybucji i sprzedaży. Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS) są stale dostępne w Serwisie i są nadrzędne, w razie potrzeby, w stosunku do każdej innej wersji lub każdego innego dokumentu. Jeżeli nie wykazano inaczej, dane zarejestrowane przez Pumped stanowią dowód wszelkich transakcji. Pumped zastrzega sobie prawo do zmiany, w razie konieczności i w dowolnym momencie, niniejszych warunków ogólnych użytkowania i sprzedaży, przy czym warunkami mającymi zastosowanie do zamówienia będą te zamieszone w Serwisie na dzień potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Pumped.

 

ARTYKUŁ 2: OBOWIĄZKI KLIENTA, UŻYTKOWNIKA SERWISU

 

Każda osoba fizyczna lub prawna korzystająca z serwisu bądź składająca w nim zamówienie (dalej zwana Klientem), oświadcza, że posiada pełną zdolność prawną i sądową do zawierania wszelkiego typu umów za pośrednictwem Serwisu i ma pełne prawo korzystać ze sposobów płatności użytych do zapłaty ceny. W czasie korzystania z Serwisu, Klient zobowiązuje się do a) wykazywania się dobrą wolą i postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami; b) podawania prawdziwych i aktualnych danych osobowych dotyczących swojego stanu cywilnego, danych osobowych i środków komunikacji umożliwiających kontakt z Klientem; c) nieutrudniania innym użytkownikom normalnego korzystania z Serwisu. Każda próba utrudnienia sprawnego funkcjonowania serwisu, jak również każda próba ataku hakerskiego jest wyraźnie zakazana, a osoba podejmująca takie działania może zostać pociągnięta do odpowiedzialności cywilnej i karnej. Zawartość Serwisu jest własnością spółki Pumped i jej partnerów oraz podlega francuskiej i międzynarodowej ochronie prawnej w zakresie własności intelektualnej. Pumped przypomina, że wszelkie pobieranie i wykorzystywanie zawartości bazy danych bez uzyskania wyraźnej zgody może skutkować odpowiedzialnością cywilną i/lub karną. Wszelkie kopiowanie treści w całości lub części jest surowo wzbronione i może stanowić naruszenie praw autorskich. Na zamieszczenie odsyłacza hipertekstowego do Serwisu należy uzyskać uprzednią zgodę spółki Pumped.

 

ARTYKUŁ 3: POUFNOŚĆ DOSTĘPU

 

Informacje gromadzone na temat Klienta, pozyskiwane na podstawie formularzy kontaktowych, są niezbędne do realizacji dyspozycji Klienta, do wysyłki informacji na temat produktów i do analiz statystycznych na potrzeby zarządzania. Aby zapewnić bezpieczeństwo danych, w gestii Klienta leży zadbanie o zachowanie poufności hasła i loginu. Pumped informuje Klienta, że jego dane są rejestrowane i stanowią przedmiot deklaracji składanej w Krajowej Komisji ds. Informatyki i Wolności pod numerem 1937329, zgodnie z postanowieniami ustawy nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. w celu zarządzania kontaktami z klientami. W związku z powyższym Klient ma prawo dostępu do swoich danych zgromadzonych przez spółkę Pumped oraz ich zmiany, poprawiania i usuwania, kontaktując się ze spółką Pumped w sposób opisany w artykule 14. Dane przekazane przez Klienta są przechowywane przez określony przepisami czas niezbędny w postępowaniu dowodowym. Pumped zobowiązuje się nie ujawniać i nie odsprzedawać danych imiennych Klienta, z zastrzeżeniem postanowień mówiących inaczej w warunkach szczegółowych, zwłaszcza w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na otrzymywanie reklam spółki Pumped oraz przekazania spółce Trustpilot A/S – specjalizującej się w recenzjach wystawianych przez konsumentów – imienia, adresu poczty elektronicznej daty i numeru zamówienia oraz przekazania wartości zamówienia do anonimowej bazy Google Analytics© w celach statystycznych.

 

ARTYKUŁ 4: ZAMÓWIENIE

 

Klient może złożyć zamówienie w serwisie internetowym www.cycletyres.fr lub telefonicznie od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.30 – 12.30 oraz 13.30 – 18.30. Proces składania zamówienia odbywa się następująco: a) wybór artykułów i dodanie do koszyka. Klient jest informowany w czasie rzeczywistym o dostępności danego produktu lub produktów, które zamierza zamówić; b) zatwierdzenie zawartości koszyka; c) identyfikacja w serwisie www.cycletyres.fr, jeżeli klient nie został jeszcze zidentyfikowany; d) wybór sposobu dostawy. Klient jest informowany o kosztach wysyłki i terminie dostawy. e) wybór sposobu płatności i akceptacja OWS; f) zatwierdzenie płatności. Produkty są oferowane w ramach dostępnych stanów magazynowych i bez szczególnego zobowiązania ze strony spółki Pumped.

Aby złożyć zamówienie, Klient zobowiązany jest do wcześniejszego zarejestrowania się w Serwisie, określając swój identyfikator i hasło. Klient powinien sprawdzić kompletność i zgodność podanych informacji w czasie składania zamówienia, zwłaszcza tych dotyczących adresu dostawy, adresu do faktury oraz danych bankowych. Pumped nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w podanych danych i związane z tym następstwa (na przykład opóźnienie bądź nieprawidłowa dostawa). W takim przypadku koszty ponownej wysyłki zamówienia ponosi Klient.

Klient potwierdza swoje zamówienie w ramach elektronicznej procedury zakupu w Serwisie. Potwierdzenie Klienta skutkuje zawarciem umowy sprzedaży między Klientem a sprzedawcą produktu. Sprzedaż będzie wiążąca i ostateczna nie wcześniej niż po wysłaniu pocztą e-mail przez Pumped do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia. W tym samym momencie rozpocznie się też bieg terminu dostępności i wysyłki. Potwierdzenie jest wysyłane przez Pumped nie wcześniej niż po otrzymaniu zamówienia i ostatecznym zainkasowaniu (zgodnie z artykułem „Płatność”) kwot należnych od Klienta. Pumped zastrzega sobie prawo odmowy lub unieważnienia każdego zamówienia i dostawy do Klienta, z którym spółka pozostaje w sporze dotyczącym płatności za wcześniejsze zamówienie. Klient ma możliwość śledzenia realizacji swojego zamówienia w Serwisie, pod ikonką „Moje konto”.

We wszelkich sprawach dotyczących informacji na temat zamówienia lub reklamacji Klient może się kontaktować z Serwisem telefonicznie pod numerem 04.79.52.30.36, w godzinach podanych w Serwisie lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres serviceclient@cycletyres.fr.

 

ARTYKUŁ 5: PRAWO DO ODSTĄPIENIA

 

Klient może, zgodnie z przepisami o prawie do odstąpienia od umowy, w ciągu 14 dni od dnia dostawy zwrócić Pumped produkty w celu ich wymiany lub zwrotu zapłaty.  Ten ustawowy termin na odstąpienie zostaje, w ramach oferty handlowej, poszerzony o prawo do zwrotu w ciągu 30 dni na tych samych warunkach. Klient powinien poinformować Pumped o swoim zamiarze skorzystania z prawa do odstąpienia listem poleconym lub za pośrednictwem wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną na adres: serviceclient@cycletyres.fr. Klient powinien zwrócić produkt bezpośrednio na adres Pumped, zgodnie z procedurą opisaną w sekcji „Zwrot” w Serwisie. Koszty zwrotu ponosi wyłącznie Klient. Kwoty wpłacone przez Klienta tytułem zamówienia, w tym wstępne koszty wysyłki zostaną zwrócone w całości na kartę bankową lub konto PayPal, które posłużyło do realizacji płatności, najpóźniej w terminie czternastu dni licząc od dnia powiadomienia przez Klienta o odstąpieniu. W przypadku opóźnienia, zwrot zapłaty zostanie powiększony o 10% za 30 dni opóźnienia, 20% za 60 dni opóźnienia oraz 50% w razie większego opóźnienia. Klient może na własne życzenie wybrać, zgodnie z propozycją Pumped, inną formę zwrotu płatności, w szczególności w postaci kredytów lub bonów na zakupy.

 

ARTYKUŁ 6: CENY I PŁATNOŚĆ ZA PRODUKTY

 

Ceny są podane w euro (€) w kwocie brutto, bez kosztów wysyłki. Koszty wysyłki można sprawdzić w Serwisie w każdym momencie pod ikonką „Dostawa à la carte”. Ceny obowiązują we Francji metropolitalnej i w krajach członkowskich Unii Europejskiej. W przypadku DOM-TOM i krajów niebędących członkami Unii Europejskiej podatek VAT zostanie automatycznie odliczony od zamówienia. Wszystkie ceny podane są jako DAP (Delivery At Place) INCOTERMS. Wszelkie wymagane opłaty celne pokrywa Klient, rozliczając się bezpośrednio z dostawcą. Pumped pobiera cenę brutto wraz z kosztami wysyłki.

Pumped zastrzega sobie prawo zmiany cen bez uprzedzenia. Produkty są fakturowane zgodnie ze stawkami obowiązującymi w dniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Pumped. Cena podana w potwierdzeniu zamówienia przez Pumped jest ceną ostateczną, za wyjątkiem podatku VAT, który zostanie naliczony zgodnie ze stawką obowiązującą w dniu dostawy produktów. Ceny są ostateczne i nie podlegają zmianie poza promocjami organizowanymi przez Serwis. W przypadku ogłoszenia obniżki cen w Serwisie, podana zostania także cena pierwotna.

Cena jest płatna gotówką w całości w dniu złożenia zamówienia przez Klienta a) kartą bankową (Visa, Mastercard, Carte Bleue, American Express) online; b) kartą bankową przez telefon; c) przez konto PayPal, czekiem lub przelewem. W przypadku płatności gotówką, produkty są wysyłane pierwszym odbiorem przesyłek przez przewoźnika, jaki ma miejsce po złożeniu zamówienia (godziny odbiorów: Mondial Relay 14.30; Chronopost i Colissimo: 16.30). W przypadku płatności czekiem lub przelewem, produkty są wysyłane pierwszym odbiorem, jaki ma miejsce po odebraniu płatności.

Dane bankowe do płatności przelewem są następujące:

Odbiorca: Pumped
BIC: BNPAFRPPXXX
IBAN : FR76 3000 4017 1100 0103 5370 528

Pumped przesyła fakturę bezpośrednio do Klienta równocześnie z produktami. Pumped nie ma obowiązku przystąpić do dostawy produktów zamówionych przez Klienta, jeżeli cena i koszty wysyłki nie zostały wcześniej uregulowane w pełnej wysokości. Płatności realizowane przez Klienta zostaną uznane za dokonane po wpłynięciu środków na rachunek bankowy sprzedającego. Rozliczenia są płatne w siedzibie sprzedawcy w kwocie netto, bez skonta. Bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody sprzedawcy oraz pod warunkiem że wszystkie wzajemne wierzytelności i należności są bezsporne, bieżące i wymagalne, wyklucza się jakiekolwiek kompensaty między ewentualnymi karami za zwłokę w dostawie lub niezgodność produktów z zamówieniem a kwotami wymagalnymi z tytułu zakupu produktów u sprzedawcy.

W ramach walki z oszustwami w Internecie, informacje dotyczące złożonego zamówienia mogą zostać przekazane stronie trzeciej w celu weryfikacji.

 

ARTYKUŁ 7: DOSTĘPNOŚĆ

 

Produkty z Serwisu zaliczają się do dwóch kategorii:

a) Produkty z magazynu Pumped, które Klient może dodać do swojego koszyka i zamówić. Produkty są wyraźnie oznaczone jako „dostępne” na stronach prezentujących asortyment Serwisu, w zakładkach „dostępne opcje” i na kartach opisu szczegółowego produktów.

b) Produkty w trakcie uzupełniania, których Klient nie może dodać do koszyka ani zamówić, ale może przeglądać karty szczegółowego opisu. Produkty są wyraźnie oznaczone jako „oczekiwane” na kartach opisu szczegółowego produktów. Klient może zaznaczyć, że chce być poinformowany o ponownym udostępnieniu tych produktów w sprzedaży, za pomocą przycisku „powiadom mnie”.

W wyjątkowych sytuacjach może się zdarzyć błąd. W takim przypadku, w razie braku dostępności jednego lub większej liczby zamówionych artykułów, Pumped zobowiązuje się do poinformowania Klienta w jak najkrótszym czasie i zaproponowania w miarę możliwości zamiany produktu. Klient będzie mieć wówczas możliwość zaakceptowania produktu zamiennego (w terminie wskazanym w ofercie zamiany) lub zażądania anulowania całego zamówienia. W przypadku anulowania zamówienia, Klient otrzyma zwrot płatności:

- jeżeli płatność została dokonana kartą bankową, przelewem lub z konta Paypal, w jak najkrótszym terminie, najpóźniej do 10 dni na konto bankowe lub konto Paypal;

- jeżeli płatność została dokonana czekiem, najpóźniej w ciągu 14 dni od zapłaty kwot przekazanych przez Klienta czekiem.

 

ARTYKUŁ 8: DOSTAWA

 

8.1 Sposoby wysyłki:

Przesyłki są dostarczane na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. W przypadku szczególnej dyspozycji Klienta dotyczącej zapakowania lub transportu zamówionych produktów, należycie zatwierdzonej w formie pisemnej przez Pumped, koszty z nią związane zostaną dodatkowo zafakturowane i wykazane w kosztorysie zaakceptowanym uprzednio w formie pisemnej przez Klienta. Jeżeli Klient nie wyda specjalnych dyspozycji, opakowanie i wysyłka zrealizowane zostaną według standardu przyjętego w Pumped. Pumped nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za znaczące opóźnienie dostawy z powodu działania służb pocztowych (strajk lub zakłócenia funkcjonowania).

 

Sposoby dostawy proponowane we Francji:

a) do domu

  • So Colissimo „Access”: dostawa bezpośrednio do skrzynki na listy bez potwierdzenia odbioru lub wedle innego sposobu przekazywania przesyłki, ustalonego między Pocztą a Klientem. Poczta może podjąć inicjatywę dostarczenia przesyłki pod drzwi i przekazania w ręce dowolnej osoby przebywającej pod wskazanym adresem. W razie nieobecności lub braku możliwości pozostawienia przesyłki w skrzynce pocztowej, Poczta może przekazać przesyłkę sąsiadowi, portierowi lub dozorczyni, którzy zgodzą się ją przyjąć. Dane osoby przyjmującej przesyłkę zostaną wskazane na dowodzie wydania, który zostanie wrzucony do skrzynki na listy zgodnej z adresem dostawy wskazanym przez Klienta. Brak skrzynki na listy, oznaczenia imiennego na skrzynce lub jej niedostępność zwalnia Pumped i Pocztę z obowiązku dostawy na adres wskazany przez Klienta. Jeżeli wymiary przesyłki przekraczają pojemność skrzynki na listy i/lub w razie nieobecności sąsiada, portiera lub dozorczyni, Poczta z własnej inicjatywy zostawi awizo z danymi urzędu pocztowego, w którym przesyłka będzie czekać na odbiór albo poinformuje o terminie kolejnych prób doręczenia. Przesyłka pozostawiona w urzędzie pocztowym do odbioru przez odbiorcę lub jego należycie umocowanego pełnomocnika będzie wydana po okazaniu dowodu tożsamości i potwierdzeniu odbioru, w terminie maksymalnie 15 kolejnych dni (nie wliczając w ten termin próby dostawy do domu). Po upływie tego terminu przesyłka jest zwracana do nadawcy. Aby śledzić przesyłkę, należy kontaktować się z działem obsługi klienta Pumped pod numerem 04 79 52 30 36 lub za pośrednictwem poczty e-mail serviceclient@cycletyres.fr
  • GLS: wydanie przesyłki po potwierdzeniu odbioru. W przypadku nieobecności, GLS podejmie próbę znalezienia sąsiada, który zgodzi się odebrać przesyłkę i potwierdzić jej odbiór. Jeżeli żaden z sąsiadów nie będzie mógł odebrać przesyłki, GLS może zostawić przesyłkę w najbliższym punkcie odbioru Point Relais® Mondial Relay, gdyż GLS i Mondial Relay są partnerami. Klient będzie mieć wówczas 7 dni, aby odebrać przesyłkę na podstawie dowodu tożsamości (na przykład paszportu lub dowodu osobistego) oraz awizo pozostawionego przez kuriera GLS. Jeżeli w pobliżu nie ma punktu odbioru Point Relais®, GLS odwiezie przesyłkę do agencji (centrum dystrybucji). Klient ma następnie możliwość wyboru między innymi opcji ponownej dostawy przesyłki, a GLS zorganizuje ponowną dostawę przez kuriera zgodnie z podanymi wskazówkami. Jeżeli druga próba dostawy podjęta przez kuriera okaże się nieskuteczna, przesyłka zostanie zwrócona do nadawcy po okresie przechowywania przez 7 dni roboczych, a kolejna dostawa będzie wiązać się z nowymi kosztami wysyłki.
  • Chronopost: wydanie przesyłki po potwierdzeniu odbioru. W przypadku niezastania adresata, przesyłka trafia do jednego ze 12 000 najbliższych urzędów pocztowych lub 70 agencji Chronopost . 

b) poza adresem domowym

  • Mondial Relay: dostawa do punktu odbioru Point Relais® wybranego przez Klienta. Powiadomienie za pośrednictwem poczty e-mail lub SMS niezwłocznie po dostarczeniu przesyłki do punktu odbioru Point Relais®. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 15 dni od jej dostarczenia do punktu odbioru Point Relais®. Po upływie tego terminu, przesyłka jest zwracana do nadawcy, a koszty kolejnej wysyłki ponosi Klient. Przesyłki bardzo lekkie i/lub niewielkich gabarytów mogą być wysyłane listem priorytetowym za pośrednictwem Poczty na adres domowy Klienta zamiast do wybranego punktu odbioru, wedle uznania Pumped. W takim przypadku Klient zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną o wysyłce.
  • So Colissimo „relais”: w ramach oferty Colissimo France, Klient może również wybrać dostawę do  i) jednego z 10 000 najbliższych urzędów pocztowych; ii) jednego z 3 000 najbliższych punktów handlowych; ii) automatu Cityssimo. Cityssimo to urządzenia do automatycznego odbioru przesyłek dostępne całodobowo przez 7 dni w tygodniu (za wyjątkiem Cityssimo znajdujących się na terenie galerii handlowych). Klient zostanie poinformowany o przesyłce do odbioru za pośrednictwem poczty e-mail lub wiadomości SMS. W powiadomieniu podany zostanie kod odbioru umożliwiający odbiór przesyłki w ciągu 10 dni roboczych. Po upływie tego terminu przesyłka zostanie zwrócona do nadawcy.
  • Chrono Relais®: dostawa do jednego z 3100 punktów Chrono Relais®. Powiadomienie za pośrednictwem poczty e-mail lub wiadomości SMS o dotarciu przesyłki do punktu Chrono Relais®.  
 

Podstawowym, proponowanym sposobem dostawy za granicę jest usługa So Colissimo „Expert International”: dostawa na adres Klienta, na podstawie potwierdzenia odbioru przez Klienta lub osobę współpracującą bądź przebywającą pod adresem Klienta albo w każdy inny sposób ustalony między Pocztą a odbiorcą. W razie nieobecności odbiorcy lub gabarytów przesyłki większych od rozmiarów skrzynki na listy, mają zastosowanie te same procedury, co w przypadku Colissimo France.

 

Aby dowiedzieć się więcej, należy kliknąć ikonkę „Dostawa à la carte” w Serwisie.

 

8.2 Czas dostawy:

Średni czas dostawy od wyjazdu z magazynu Pumped we Francji metropolitalnej z wyłączeniem Korsyki jest następujący: 
- Mondial Relay: 3 do 5 dni, od wtorku do soboty
- So Colissimo: 48 do 72 godzin, od poniedziałku do soboty
- GLS: 24 do 48 godzin, od poniedziałku do piątku
- Chronopost i Chrono Relais®: 24 godziny w dni robocze, od poniedziałku do soboty

W przypadku innych miejsc dostawy, należy kliknąć ikonkę „Dostawa à la carte” w Serwisie.

Poza szczególnymi przypadkami bądź sytuacją niedostępności jednego lub większej liczby produktów, zamówione produkty zostaną dostarczone w jednej przesyłce. Podane terminy są orientacyjne. W razie opóźnienia w stosunku do przewidywanej daty dostawy produktów, które przekracza siedem dni z powodu siły wyższej lub błędu Klienta, Klient ma prawo żądać rozwiązania umowy sprzedaży na warunkach przewidzianych w artykule L. 114-1 Kodeksu Konsumenckiego i otrzymać zwrot sum wpłaconych tytułem sprzedaży, jeżeli nie miała miejsca dostawa między wysyłką a odbiorem listu powiadamiającego o rozwiązaniu umowy. Klient może skorzystać z przysługującego mu prawa w okresie sześćdziesięciu dni roboczych licząc od wskazanej daty dostawy towaru. Pumped nie ponosi odpowiedzialności za skutki opóźnienia w dostawie produktów i nie przyjmuje żadnych roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu.

 

8.3 Zgodność:

W każdym przypadku Klient jest zobowiązany sprawdzić w obecności pracownika Poczty, kuriera lub kierownika punktu odbioru Point Relais® albo Relais Chrono®, stan opakowania towaru i zawartość przesyłki. Jeżeli Klient poweźmie jakąkolwiek wątpliwość co do stanu lub zawartości przesyłki, powinien i) zastosować się do procedury danego przewoźnika i odmówić przyjęcia towaru, sporządzając protokół niezgodności (protokół 170 w przypadku Poczty); ii) poinformować Pumped o zdarzeniu, wysyłając wiadomość na adres serviceclient@cycletyres.fr lub telefonicznie pod numerem 04 79 52 30 36.

Klient jest zobowiązany sprawdzić stan dostarczonych produktów i ich zgodność z zamówieniem. Klient ma 48 godzin od momentu dostawy na przesłanie listu poleconego za potwierdzeniem odbioru z wykazem wszystkich zastrzeżeń lub reklamacji dotyczących niezgodności bądź widocznych wad dostarczonych produktów, dołączając stosowne uzasadnienie i dowody. Zawiadomienie o zastrzeżeniach umożliwi pociągnięcie przewoźnika do odpowiedzialności. Po upływie tego terminu i w przypadku niedopełnienia opisanych formalności, produkty uznaje się za zgodne i wolne od wszelkich widocznych wad, i zgodnie z prawem żadna reklamacja nie będzie mogą zostać przyjęta przez Pumped. Pumped wymieni w jak najkrótszym terminie i na swój koszt dostarczone produkty, których widoczne wady lub braki zgodności zostaną należycie dowiedzione przez Klienta. Produkty sprzedawane w Serwisie są zgodne z przepisami obowiązującymi we Francji. Pumped nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności z przepisami kraju, do którego są dostarczane produkty, gdyż obowiązek sprawdzenia przepisów spoczywa na Kliencie. Uwaga! Jeżeli Klient powierzy odbiór produktu osobie trzeciej (dozorczyni w miejscu zamieszkania lub recepcjonistce w miejscu pracy…), osoba ta odbiera przesyłkę w imieniu i na rzecz Klienta. Klient powinien poprosić tę osobę o zachowanie zwyczajowej ostrożności i takiej samej dbałości w stosunku do odbieranej rzeczy jak w przypadku, gdyby sama była adresatem. Jedynie w szczególnych przypadkach niezgodnej dostawy, koszty zwrotu zostaną pokryte przez Pumped lub zwrócone Klientowi.

Zwrot jest dokonywany na odpowiedzialność Klienta, który powinien podjąć odpowiednie kroki (ubezpieczenie, śledzenie przesyłki…) mające zapewnić zwrot produktu w niepogorszonym stanie bezpośrednio do Pumped. Wszystkie wspomniane środki ostrożności nie stanowią w jakimkolwiek przypadku przeszkody w skorzystaniu z gwarancji ustawowych, w szczególności tych odnoszących się do wad ukrytych, oraz z prawa do odstąpienia.

 

ARTYKUŁ 9: OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

Pumped nie ponosi odpowiedzialności za szkody, niezależnie od ich rodzaju, bezpośrednich lub pośrednich (utrata dochodu itp.), będących następstwem nieprawidłowego funkcjonowania lub wadliwego użytkowania sprzedanych produktów. To samo dotyczy ewentualnych modyfikacji produktów przez dostawców. Odpowiedzialność Pumped będzie w każdym przypadku ograniczona do wysokości zamówienia i nie będzie obejmować prostych błędów lub pominięć, które mogłyby wciąż wystąpić mimo wszelkich środków ostrożności podjętych przy przygotowywaniu prezentacji produktów. Zdjęcia i ilustracje dołączane do produktów w Serwisie, jak również orientacyjne dane dotyczące ciężaru, nie są wiążące i nie mogą zatem powodować odpowiedzialności Pumped. W razie wystąpienia siły wyższej, zgodnie z artykułem 1148 Kodeksu cywilnego, Pumped nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w rozpatrywaniu dokumentacji Klienta lub realizacji umowy.

 

ARTYKUŁ 10: ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI

 

Produkty zamówione w Serwisie pozostają własnością Pumped do momentu ostatecznego odbioru płatności, powiększonej o koszty wysyłki. Do czasu pozostawania w mocy prawa własności sprzedawcy, jakakolwiek sprzedaż, zastaw, wynajem czy inna forma przekazania do dyspozycji, wbudowania czy przekształcenia produktu nie może mieć miejsca bezuprzedniej, pisemnej zgody spółki Pumped, która może uzależnić jej wydanie od ustanowienia zabezpieczenia wierzytelności lub od otrzymania wartości odsprzedaży. Klient upoważnia niniejszym Pumped i jej przewoźnika do wejścia w godzinach roboczych do pomieszczeń, gdzie znajdują się produkty w celu ich odebrania.

 

ARTYKUŁ 11: PLIKI COOKIES

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Cookies to pliki instalowane na dysku twardym komputera Klienta. Umożliwiają Pumped identyfikowanie Klienta, który odwiedza serwis i tym samym oferowanie mu usług najlepiej dopasowanych do jego potrzeb. Klient może skonfigurować swoją przeglądarkę internetową w taki sposób, aby blokować pliki cookies. Spowoduje to jednak utratę możliwości zapoznawania się z oferowanymi usługami (Klient będzie zmuszony na przykład do identyfikowania się przy każdym zamówieniu). Klient ma również w każdej chwili możliwość ręcznego usunięcia plików cookies.

 

ARTYKUŁ 12: PRAWO WŁAŚCIWE I JĘZYK

 

W sposób wyraźny strony postanawiają, że prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo francuskie. Umowa jest sporządzona w języku francuskim. W przypadku tłumaczenia na inny język, wyłącznie tekst francuski będzie wiążący w razie sporu.

 

ARTYKUŁ 13: SPORY

 

Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy, dotyczące jej ważności, interpretacji, wykonania, rozwiązania oraz ich konsekwencji i następstw będą rozpatrywane przez właściwe sądy powszechne. W przypadku sporu z profesjonalistami i/lub handlowcami, właściwą instancją będą sądy w CHAMBÉRY (Francja).

 

ARTYKUŁ 14: KONTAKT – POWIADOMIENIA

 

Aby zasięgnąć informacji lub rozwiać wątpliwości, zapraszamy do kontaktowania się z Pumped:

- listownie na adres: Pumped 30 allée des frênes ZAC Savoie Hexapole73420 Méry, Francja.

- pocztą e-mail na adres info@cycletyres.fr

- telefonicznie: 04.79.52.30.36, bez dodatkowej opłaty.

Wszelkie powiadomienia, ogłoszenia i wezwania przewidziane w OWS będą uznawane za prawidłowo dostarczone, jeżeli zostaną zaadresowane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru:

- W przypadku Pumped: na adres podany powyżej

- W przypadku Klienta: na adres pocztowy i/lub adres e-mail podany Pumped, na wyłączną odpowiedzialność Klienta. Klient ma obowiązek poinformować Pumped o każdej zmianie adresu.

> Ogólne warunki sprzedaży